این تجهیز به طور خاص برای کنترل شیر برقی های ۲۲۰ ولت سیستم گرمایش طراحی شده است.دارای ۶ کانال خروجی می باشد و به هر کانال می توان تا ۴ شیر برقی نیز متصل نمود.خروجی این کانال ها از نظر اتصال کوتاه و یا اضافه بار محافظت شده می باشد و در صورت بروز مشکل در هر یک از کانال ها،همه خروجی ها به صورت موقت قطع شده و چراغ قرمز مربوط به آلارم  دستگاه روشن می شود.سپس از طریق باس KNX پیام مربوط به خطای رخ داده در هر یک از کانال ها مخابره می گردد.در این هنگام کانال های سالم به کار خود ادامه داده ولی وصل شدن کانال معیوب نیازمند قطع و وصل برق تجهیز می باشد.