به کمک این تجهیز می توان ۸ گروه از لامپ های فلوروسنت را کنترل نمود.بدین ترتیب که این دستگاه به همراه خروجی قدرت (رله ای) که توان مورد نیاز لامپ را تامین می کند،مجهز به خروجی ۱۰-۰ ولت برای کنترل شدت روشنایی (دیم) لامپ های فلوروسنت نیز می باشد.این امکان به کمک دستگاه ECG Dynamic type بوجود می آید بدین صورت که شدت روشنایی لامپ به صورت پیوسته از خاموش تا روشن به ازای صفر تا ده ولت کنترل می شود.