این فرستنده رادیویی توانایی کنترل ۱۶ عملکرد مختلف را از طریق ۴ زوج کلید به همراه ۴ انتخاب کننده کانال را دارا می باشد.