منبع تغذیه توان مورد نیاز شبکه KNX را تامین می نماید.در توپولوژی شبکه هوشمند تحت پروتکل KNX هر خط (LINE)باید مجهز به یک منبع تغذیه باشد.منبه تغذیه در عین تامین توان تجهیزات ،بستر مناسب برای انتقال بسته های دیتا را نیز فراهم می آورد.انتخاب جریان خروجی منبع تغذیه (۱۶۰ یا ۳۲۰ یا ۶۴۰  میلی آمپر )بستگی به مصرف و تعداد تجهیزات هوشمند موجود در آن خط می باشد.