این ریموت کنترل توانایی ارسال فرامین را به گیرنده IR نصب شده در Presence Detector  را دارد .به کمک این فرسنده IR  می توان روشنایی – پرده –ذخیره / بازیابی سناریو ها را در سیستم هوشمند کنترل نمود.