به وسیله این تجهیز امکان دانلود کردن پیکربندی تجهیزات که توسط نرم افزار ETS انجام می شود بر روی تجهیزات هوشمند فراهم می شود.سرعت تبادل اطلاعات از طریق USB Interface بین PC و سیستم هوشمند ۱۲Mbit/s می باشد