این تجهیزات اطلاعات مربوز به  باز و یا بسته بودن در ها و پنجره ها را از طریق ورودی های دیجیتال (باینری) به سیستم هوشمند ارسال می کنند